نظرسنجی نه به قطعی برق !!! از ۸ سال دفاع مقدس تا ۸ سال با روحانی